Tôi có một số đường dẫn mà tôi phải truy cập, đó là kết quả của quá trình gắn kết.

Tôi muốn việc gắn kết là tự động, thông qua một tập lệnh và tôi muốn tập lệnh đó chạy ngay trước khi xảy ra lỗi do không thể truy cập đường dẫn.

Ví dụ: giả sử tập lệnh là

echo scripting!
mkdir -p /non_existing_path

và tôi muốn nó chạy khi cố gắng truy cập (theo bất kỳ cách nào) vào đường dẫn /non_existing_path.

Vì vậy, khi tôi làm ví dụ

cd /non_existing_path

hoặc

touch /non_existing_path/my_file.txt

Nó sẽ luôn thành công, với đầu ra scripting!. Trên thực tế, kịch bản sẽ được xây dựng tỉ mỉ hơn thế.


cái này nó có hoàn toàn có thể xảy ra được không?

no answer