Sau khi thiết lập máy chủ ubuntu máy chủ 20.04.3 của tôi, tôi đã cố gắng khởi động lại mạng của nó bằng cách sử dụng: systemctl restart systemd-networkd
Sau đó, tôi sử dụng: ip addrđể lấy địa chỉ ip của mình.
Sau đó, tôi đã cố gắng kết nối với địa chỉ ip này nhưng nó thông báo: Không thể truy cập trang web này

Bạn có ý tưởng về vấn đề có thể là gì không?
Tôi đã cố gắng tìm kiếm giải pháp mà không thành công.

Cảm ơn bạn rất nhiều trước

no answer