เมื่อฉันเปลี่ยนไปใช้ฟังก์ชันตามความต้องการ (โดยใช้คำสั่งsudo prime-select on-demand) ภาพเคลื่อนไหวของ KDE จะแสดงผลที่ 1 FPS อย่างแท้จริง เว้นแต่ฉันจะเปลี่ยนตัว เลือก แบ็กเอนด์ Renderingเป็น XRender ทำงานได้ดีกับ Intel หรือ Nvidia (โหมดประสิทธิภาพ) ที่เปิดใช้งาน
มีวิธีแก้ไขปัญหานี้หรือไม่?
ขอบคุณ.

สรุปข้อมูลระบบ:

 • Distro : Ubuntu 21.10 (อิมพิช อินดรี)
 • เคอร์เนล : 5.13.0-20- ความหน่วงต่ำ x86_64
 • เดสก์ท็อป : KDE Plasma 5.22.5
 • เวอร์ชั่นไดร์เวอร์ Nvidia : 470.74
 • เวอร์ชัน CUDA : 11.4

ผลลัพธ์ของinxi -Fazyคำสั่ง:

System:
 Kernel: 5.13.0-20-lowlatency x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0 
 parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.13.0-20-lowlatency 
 root=UUID=726a12dd-9d6a-4cdb-9186-ac454f33546f ro threadirqs quiet splash 
 vt.handoff=1 
 Desktop: KDE Plasma 5.22.5 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM 
 Distro: Ubuntu 21.10 (Impish Indri) 
Machine:
 Type: Laptop System: LENOVO product: 80TU v: Lenovo ideapad 310-14IKB 
 serial: <filter> Chassis: type: 10 v: Lenovo ideapad 310-14IKB 
 serial: <filter> 
 Mobo: LENOVO model: Torronto 4C2 v: NO DPK serial: <filter> UEFI: LENOVO 
 v: 3JCN21WW date: 09/23/2016 
Battery:
 ID-1: BAT0 charge: 21.0 Wh (100.0%) condition: 21.0/30.0 Wh (70.1%) 
 volts: 8.5 min: 7.4 model: SMP L15M2PB2 type: Li-poly serial: <filter> 
 status: Full 
CPU:
 Info: Dual Core model: Intel Core i7-7500U bits: 64 type: MT MCP 
 arch: Amber/Kaby Lake note: check family: 6 model-id: 8E (142) stepping: 9 
 microcode: EA cache: L2: 4 MiB 
 flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx 
 bogomips: 23199 
 Speed: 600 MHz min/max: 400/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 600 2: 618 3: 700 
 4: 623 
 Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled 
 Type: l1tf 
 mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable 
 Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable 
 Type: meltdown mitigation: PTI 
 Type: spec_store_bypass 
 mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp 
 Type: spectre_v1 
 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization 
 Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, 
 IBRS_FW, STIBP: conditional, RSB filling 
 Type: srbds mitigation: Microcode 
 Type: tsx_async_abort status: Not affected 
Graphics:
 Device-1: Intel HD Graphics 620 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel 
 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:5916 class-ID: 0300 
 Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 920MX] vendor: Lenovo driver: nvidia 
 v: 470.74 alternate: nvidiafb,nouveau,nvidia_drm bus-ID: 03:00.0 
 chip-ID: 10de:134f class-ID: 0302 
 Device-3: Chicony EasyCamera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-4:4 
 chip-ID: 04f2:b57d class-ID: 0e02 serial: <filter> 
 Display: x11 server: X.Org 1.20.13 compositor: kwin_x11 driver: 
 loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa display-ID: :0 
 screens: 1 
 Screen-1: 0 s-res: 3286x1080 s-dpi: 96 s-size: 867x285mm (34.1x11.2") 
 s-diag: 913mm (35.9") 
 Monitor-1: eDP-1 res: 1366x768 hz: 60 dpi: 112 size: 309x173mm (12.2x6.8") 
 diag: 354mm (13.9") 
 Monitor-2: DP-1 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 36 size: 1360x768mm (53.5x30.2") 
 diag: 1562mm (61.5") 
 OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 620 (KBL GT2) v: 4.6 Mesa 21.2.2 
 direct render: Yes 
Audio:
 Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Lenovo 
 driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_skl bus-ID: 00:1f.3 
 chip-ID: 8086:9d71 class-ID: 0403 
 Sound Server-1: ALSA v: k5.13.0-20-lowlatency running: yes 
 Sound Server-2: JACK v: 1.9.19 running: no 
 Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: yes 
 Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.32 running: yes 
Network:
 Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet 
 vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus-ID: 01:00.0 
 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200 
 IF: enp1s0 state: down mac: <filter> 
 Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter 
 vendor: Lenovo driver: ath10k_pci v: kernel port: 4000 bus-ID: 02:00.0 
 chip-ID: 168c:0042 class-ID: 0280 
 IF: wlp2s0 state: up mac: <filter> 
Bluetooth:
 Device-1: Qualcomm Atheros type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-7:6 
 chip-ID: 0cf3:e500 class-ID: e001 
 Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running 
 rfk-block: hardware: no software: yes address: <filter> 
 Info: acl-mtu: 1024:8 sco-mtu: 50:8 link-policy: rswitch hold sniff 
 link-mode: slave accept 
Drives:
 Local Storage: total: 372.62 GiB used: 243.56 GiB (65.4%) 
 ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Kingston model: SA400S37240G 
 size: 223.57 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s 
 type: SSD serial: <filter> rev: 0102 scheme: GPT 
 SMART Message: Unknown smartctl error. Unable to generate data. 
 ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST9160412AS 
 size: 149.05 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s 
 type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: HPM1 scheme: MBR 
 SMART Message: Unknown smartctl error. Unable to generate data. 
Partition:
 ID-1: / raw-size: 223.27 GiB size: 218.71 GiB (97.96%) 
 used: 145.27 GiB (66.4%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda2 
 maj-min: 8:2 
 ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%) 
 used: 5.9 MiB (2.0%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
no answer