ฉันกำลังพยายามติดตั้ง laravel sail ผ่าน docker บน Windows 10 ฉันสร้างวิดีโอที่แสดงปัญหาของฉัน

[email protected]:~/test$ ./vendor/bin/sail up
Building laravel.test
[+] Building 258.4s (9/17)
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                           0.2s
 => => transferring dockerfile: 38B                                                                   0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                    0.1s
 => => transferring context: 2B                                                                     0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:20.04                                                     4.6s
 => [auth] library/ubuntu:pull token for registry-1.docker.io                                                      0.0s
 => [ 1/12] FROM docker.io/library/ubuntu:[email protected]:adf73ca014822ad8237623d388cedf4d5346aa72c270c5acc01431cc93e18e2d                         0.0s
 => [internal] load build context                                                                    0.0s
 => => transferring context: 99B                                                                     0.0s
 => CACHED [ 2/12] WORKDIR /var/www/html                                                                 0.0s
 => CACHED [ 3/12] RUN ln -snf /usr/share/zoneinfo/UTC /etc/localtime && echo UTC > /etc/timezone                                    0.0s
 => ERROR [ 4/12] RUN apt-get update   && apt-get install -y gnupg gosu curl ca-certificates zip unzip git supervisor sqlite3 libcap2-bin libpng-dev python2   && 253.5s
------
 > [ 4/12] RUN apt-get update   && apt-get install -y gnupg gosu curl ca-certificates zip unzip git supervisor sqlite3 libcap2-bin libpng-dev python2   && mkdir -p ~/.gnupg   && chmod 600 ~/.gnupg   && echo "disable-ipv6" >> ~/.gnupg/dirmngr.conf   && apt-key adv --homedir ~/.gnupg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys E5267A6C   && apt-key adv --homedir ~/.gnupg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys C300EE8C   && echo "deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu focal main" > /etc/apt/sources.list.d/ppa_ondrej_php.list   && apt-get update   && apt-get install -y php8.0-cli php8.0-dev    php8.0-pgsql php8.0-sqlite3 php8.0-gd    php8.0-curl php8.0-memcached    php8.0-imap php8.0-mysql php8.0-mbstring    php8.0-xml php8.0-zip php8.0-bcmath php8.0-soap    php8.0-intl php8.0-readline    php8.0-msgpack php8.0-igbinary php8.0-ldap    php8.0-redis   && php -r "readfile('http://getcomposer.org/installer');" | php -- --install-dir=/usr/bin/ --filename=composer   && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_15.x | bash -   && apt-get install -y nodejs   && curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -   && echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/yarn.list   && apt-get update   && apt-get install -y yarn   && apt-get install -y mysql-client   && apt-get install -y postgresql-client   && apt-get -y autoremove   && apt-get clean   && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/*: 
..........

ข้อความมากมายและหลังจากนั้นฉันก็ได้สิ่งนี้:

#8 247.7 Setting up libldap-2.4-2:amd64 (2.4.49+dfsg-2ubuntu1.8) ...
#8 247.7 Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.68.0-1ubuntu2.5) ...
#8 247.7 Setting up dirmngr (2.2.19-3ubuntu2.1) ...
#8 248.7 Setting up git (1:2.25.1-1ubuntu3.1) ...
#8 248.7 Setting up libcurl4:amd64 (7.68.0-1ubuntu2.5) ...
#8 248.8 Setting up curl (7.68.0-1ubuntu2.5) ...
#8 248.8 Setting up gpg-wks-client (2.2.19-3ubuntu2.1) ...
#8 248.8 Setting up gnupg (2.2.19-3ubuntu2.1) ...
#8 248.9 Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
#8 249.5 Processing triggers for ca-certificates (20210119~20.04.1) ...
#8 249.5 Updating certificates in /etc/ssl/certs...
#8 250.6 0 added, 0 removed; done.
#8 250.6 Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
#8 250.6 done.
#8 250.9 Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
#8 251.0 Executing: /tmp/apt-key-gpghome.BkBmYXGXaH/gpg.1.sh --homedir /root/.gnupg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys E5267A6C
#8 251.7 gpg: keyserver receive failed: No data
------
executor failed running [/bin/sh -c apt-get update   && apt-get install -y gnupg gosu curl ca-certificates zip unzip git supervisor sqlite3 libcap2-bin libpng-dev python2   && mkdir -p ~/.gnupg   && chmod 600 ~/.gnupg   && echo "disable-ipv6" >> ~/.gnupg/dirmngr.conf   && apt-key adv --homedir ~/.gnupg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys E5267A6C   && apt-key adv --homedir ~/.gnupg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys C300EE8C   && echo "deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu focal main" > /etc/apt/sources.list.d/ppa_ondrej_php.list   && apt-get update   && apt-get install -y php8.0-cli php8.0-dev    php8.0-pgsql php8.0-sqlite3 php8.0-gd    php8.0-curl php8.0-memcached    php8.0-imap php8.0-mysql php8.0-mbstring    php8.0-xml php8.0-zip php8.0-bcmath php8.0-soap    php8.0-intl php8.0-readline    php8.0-msgpack php8.0-igbinary php8.0-ldap    php8.0-redis   && php -r "readfile('http://getcomposer.org/installer');" | php -- --install-dir=/usr/bin/ --filename=composer   && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_15.x | bash -   && apt-get install -y nodejs   && curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -   && echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/yarn.list   && apt-get update   && apt-get install -y yarn   && apt-get install -y mysql-client   && apt-get install -y postgresql-client   && apt-get -y autoremove   && apt-get clean   && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/*]: exit code: 2
ERROR: Service 'laravel.test' failed to build : Build failed
no answer