ฉันได้อัปเดต Ubuntu 16.04.7 LTS amd64 อย่างสมบูรณ์ซึ่งได้รับการกำหนดค่าสำหรับ RMarkdown/bookdown การเผยแพร่ LaTeX โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo apt-get install apt-transport-https

cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/r-cran.list
deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu xenial/
EOF
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y r-base-dev libssl-dev libjpeg62 libgstreamer0.10-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0 calibre
sudo apt-get install -y biber texlive-lang-cyrillic fonts-cmu texlive-xetex texlive-fonts-extra texlive-math-extra font-manager ttf-mscorefonts-installer lmodern
sudo apt-get install -y build-essential libcurl4-openssl-dev libxml2-dev libcairo2-dev git

wget https://github.com/jgm/pandoc/releases/download/2.11.4/pandoc-2.11.4-1-amd64.deb -O /tmp/pandoc.deb
sudo apt-get install -y /tmp/pandoc.deb

wget -c https://download1.rstudio.org/desktop/xenial/amd64/rstudio-1.4.1106-amd64.deb -O /tmp/rstudio.deb
sudo apt-get install -y /tmp/rstudio.deb

mkdir -p ~/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.4
R -e "install.packages(c('bookdown','tikzDevice','xaringan'), repos='http://cran.rstudio.com/', lib='/home/$USER/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.4')"

ซึ่งหมายความว่า/etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*.listมีบรรทัดต่อไปนี้:

$ grep ^deb -r /etc/apt/ --include=*.list
/etc/apt/sources.list.d/r-cran.list:deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu xenial/
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial main restricted
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial universe
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates universe
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial multiverse
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates multiverse
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list:deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main restricted
/etc/apt/sources.list:deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security universe
/etc/apt/sources.list:deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security multiverse

และระบบนี้มีชุดแพ็คเกจ R ดังต่อไปนี้:

$ dpkg -l | grep "^ii r-"
ii r-base                3.4.4-1xenial0                 all     GNU R statistical computation and graphics system
ii r-base-core              3.4.4-1xenial0                 amd64    GNU R core of statistical computation and graphics system
ii r-base-dev              3.4.4-1xenial0                 all     GNU R installation of auxiliary GNU R packages
ii r-base-html              3.4.4-1xenial0                 all     GNU R html docs for statistical computing system functions
ii r-cran-boot              1.3-20-1xenial0                 all     GNU R package for bootstrapping functions from Davison and Hinkley
ii r-cran-class             7.3-14-2xenial0                 amd64    GNU R package for classification
ii r-cran-cluster            2.0.7-1-1xenial0                amd64    GNU R package for cluster analysis by Rousseeuw et al
ii r-cran-codetools           0.2-15-1cran1xenial0              all     GNU R package "Code Analysis Tools for R"
ii r-cran-foreign            0.8.70-1xenial0                 amd64    GNU R package to read/write data from other stat. systems
ii r-cran-kernsmooth           2.23-15-3xenial0                amd64    GNU R package for kernel smoothing and density estimation
ii r-cran-lattice            0.20-38-1cran1xenial0              amd64    GNU R package "Trellis Graphics for R"
ii r-cran-mass              7.3-50-1xenial0                 amd64    GNU R package of Venables and Ripley's MASS
ii r-cran-matrix             1.2-14-1xenial0                 amd64    GNU R package of classes for dense and sparse matrices
ii r-cran-mgcv              1.8-28-1cran1xenial0              amd64    GNU R package "Mixed GAM Computation Vehicle with
ii r-cran-nlme              3.1.137-1xenial0                amd64    GNU R package for (non-)linear mixed effects models
ii r-cran-nnet              7.3-12-2xenial0                 amd64    GNU R package for feed-forward neural networks
ii r-cran-rpart             4.1-15-1cran1xenial0              amd64    GNU R package "Recursive Partitioning and Regression
ii r-cran-spatial            7.3-11-1xenial0                 amd64    GNU R package for spatial statistics
ii r-cran-survival            2.44-1.1-1cran1xenial0             amd64    GNU R package "Survival Analysis"
ii r-doc-html              3.4.4-1xenial0                 all     GNU R html manuals for statistical computing system
ii r-recommended             3.4.4-1xenial0                 all     GNU R collection of recommended packages [metapackage]

จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ ฉันรู้ว่าแพ็คเกจ R บางแพ็คเกจนั้นใหม่กว่าเวอร์ชันจากที่เก็บอย่างเป็นทางการของ Ubuntu 18.04.6 LTS

ฉันจะอัพเกรด Ubuntu 16.04.7 LTS เป็น Ubuntu 18.04.6 LTS อย่างถูกต้องในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร

answer

ในการรันกระบวนการอัพเกรดจาก Ubuntu 16.04.7 LTS ด้วย R 3.4 จาก CRAN อย่างไม่มีที่ติ ควรทำสิ่งต่อไปนี้:

 1. สำรองรายการแพ็คเกจ R ที่ติดตั้งไว้

  dpkg -l | grep "^ii r-" | awk '{print $2}' > ~/r-debs.txt
  
 2. r-cran.listลบ ไฟล์ต้นฉบับCRAN APT โดย

  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/r-cran.list
  
 3. ลบแพ็คเกจ R

  sudo apt-get autoremove $(cat r-debs.txt) --purge
  
 4. ติดตั้งแพ็คเกจ R กลับโดยใช้เวอร์ชันจากที่เก็บอย่างเป็นทางการ

  sudo apt-get install $(cat r-debs.txt)
  
 5. ติดตั้งการอัปเดตที่เป็นไปได้

  sudo apt-get update
  sudo apt-get dist-upgrade
  

  จากนั้นรีบูต

 6. อัปเกรด Ubuntu ตามปกติโดยใช้sudo do-release-upgradeหรือupdate-manager -c.

 7. อัปเกรด RStudio โดยใช้คำสั่งด้านล่าง:

  wget -c https://download1.rstudio.org/desktop/bionic/amd64/rstudio-1.4.1717-amd64.deb -O /tmp/rstudio.deb
  sudo apt-get install -y /tmp/rstudio.deb
  

ระบบ Ubuntu 18.04.6 LTS ที่เป็นผลลัพธ์จะมี R 3.4 ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์จากที่เก็บอย่างเป็นทางการ